Sundbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

En grundförutsättning för att en elev ska kunna nå målen är att hen känner trygghet i skolan. Därför är det viktigt med en gemensam värdegrund, en plattform som omfattas av alla anställda.

För oss är det viktigt att alla barn känner sig inkluderade i skolans verksamhet. Vi menar att det är skolans uppgift att anpassa den pedagogiska verksamheten till alla barn.

Vi upplever att de allra flesta av våra elever trivs och att de upplever skolmiljön som lugn. Vi har upparbetade rutiner för att arbeta mot diskriminering och kränkningar.

Vi arbetar även här för att hela tiden bli bättre och tog under 2013 in processledning från DU, Diskrimineringsbyrån i Uppsala, för att implementera en hela-skolan-ansats. Under fem tillfällen fick all personal ta del av utbildningspaketet PraLin som DU tagit fram. Sedan dess har vi en bit in på varje läsår kartlagt elevernas upplevelse med hjälp av Husmodellen från DO, Diskrimineringsombudsmannen, och sedan arbetat fram Sundbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling i webbverktyget Plan för skolan från DO.

I webbverktyget förs de två tidigare planerna som åläggs skolan genom diskrimineringslagen och skollagen samman till en. Årets plan gäller från 31/1-2018 till 31/1-2019. De prioriterade förebyggande åtgärder utifrån kartläggningen med eleverna är för 2018: 

  • trygghet och trivsel under rasterna, 
  • förebyggande arbete på fotbollsplan, 
  • förebyggande arbete i matsalen, 
  • förebyggande arbete i omklädningsrummen till idrotten, 
  • förebyggande arbete med trivselregler samt förebyggande arbete i Estethuset.

I planen ingår dessutom främjande insatser som görs utan förekommen anledning för att skapa en bra arbetsmiljö i skolan.

 

Dela: