Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning samt ge underlag till i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Proven kan också vara ett vara ett stöd till lärarna att konkretisera kursplanerna och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.
Las mer om nationella prov på Skolverket. 

 

För information och datum för nationella prov läsåret 2017 - 18:

ÅK 3 Läs på Skolverket

ÅK 6 Läs på Skolverket

ÅK 9 Läs på Skolverket

 

 

Dela:
Kategorier: