Kvalitetsarbete

För att kunna erbjuda den bästa utbildningen och hitta nya samverkansformer för att kunna tillgodose våra elevers olika behov behöver vi ständigt granska vår verksamhet och våra arbetssätt.

Genom att vi utför täta utvärderingar skapar vi möjlighet till kunskap och utveckling samt hur vi effektivt ska fördela ut resurserna där de behövs som bäst.

På Sundbyskolan arbetar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete som påbörjas vid läsårsstart och pågår fram till juni månad. Detta årshjul kvalitetssäkrar vår verksamhet. En gång per termin arbetar pedagogerna med att analysera sina och elevernas resultat för att se vad som varit framgångsrikt och vad som behöver förbättras. Vi startar varje termin med utvecklingssamtal där elev tillsammans med vårdnadshavare träffar sin mentor/klasslärare och tillsammans tar fram utvecklingsområden.

Sundbyskolan genomför i slutet av varje termin en intern enkätundersökning där våra elever från åk 3 till åk 9 digitalt får svara på några frågor som rör deras undervisning. En gång/år innehåller denna undersökning även frågor kring trygghet och trivsel. Elever i åk 2 blir intervjuade och svarar muntligt på frågorna. Detta ger oss som arbetar på skolan ett underlag på vad som behöver utvecklas men också ett svar på vad som fungerar.

Genom kontrollstationer har vi upparbetat en rutin där vi vid varje läsårsstart screenar våra elever i hur långt de kommit i sin läsutveckling. Ingen elev får ”ramla mellan stolarna” när det gäller läsningen.

Dela:
Kategorier: