Kultur

Från Lgr 11:
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice¬rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har¬monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Sundbyskolan är med i Skapande skola sedan 2008

Dela: