Grundskolan

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” Lgr 11

Sundbyskolan är en skola med tre - fyra paralleller där eleverna kan gå från förskoleklass upp till årskurs 9.  Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Därför tar vi stöd av aktuell forskning i arbetet för högre måluppfyllelse och i vårt värdegrundsarbete.
Sundbyskolan är en skola med goda förutsättningar att nå höga resultat. Vi har en ständigt pågående diskussion kring hur vi ska arbeta för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Våra utvecklingsområden handlar om tydlighet i mål och resultatuppföljning, gensvar till eleverna och likvärdighet i bedömningen liksom värdegrundsarbetet som är ett ständigt fokusområde. Vi vill hela tiden förbättra oss i syfte att ge den bästa utbildningen.

Dela:
Kategorier: