Fritidshem

”Den fritidspedagogiska verksamheten ska bidra till elevers allsidiga bildning och till social integration samt fungera som en brygga till hemmiljö och lärande utanför skolan. I förhållande till skolans obligatoriska verksamheter ska fritidshemmet fungera förstärkande och kompletterande. ”

Fritidshem ska erbjudas elever till och med vårterminen i årskurs 3.
Alla fritidshem på Sundbyskolan är såväl verksamhetsmässigt som lokalmässigt integrerade med skolans verksamhet. Fritidshemmen ligger integrerade med Vintergatan, Grytan, Locket och Karlavagnen. I nuläget är ca 450 elever inskrivna.

I 2012 års brukarundersökning får Sundbyskolans fritidshem goda resultat vad gäller trygghet och trivsel i förhållande till övriga fritidshem i staden. Brukarna upplever att de har ett gott inflytande över verksamheten.

Dela: