Förberedelseklass - FK

 

Förberedelseklass - Mottagande och undervisning av nyanlända elever

Under de senaste åren har Sundbyskolan tagit emot nyanlända elever från såväl Europa som från länder i Mellanöstern och i Afrika. Hösten 2014 startade Sundbyskolan sin första Förberedelseklass. På grund av ett ökat asylmottagande i Stockholm har Sundbyskolan beslutat utöka sin verksamhet med ytterligare en förberedelseklass till att under 2016 totalt omfatta två förberedelseklasser.

Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Kartläggning i enlighet med Skolverkets steg 1 och steg 2 görs av Start Stockholm. Utifrån kartläggningen, och i samråd med elev och vårdnadshavare, fattar rektor beslut om årskursplacering. Kontinuerlig kunskapskartläggningen av elevens förmågor i förhållande till kunskapskraven i enlighet med Skolverkets Steg 3 görs av klass-/ämneslärare.

Sundbyskolan arbetar aktivt för att säkerställa att samverkan sker mellan elevens lärare och andra för elevens utbildning relevanta personer såsom studiehandledare på modersmål, specialpedagog och svenska som andraspråkslärare.

Dela: