Elevhälsan

Elevhälsoarbetet har en central roll i Sundbyskolans arbete.

Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Vi vill skapa förutsättningar för att alla elever på skolan ska kunna utvecklas positivt.  Alla ska känna sig trygga i skolan och känna förtroende för de vuxna som arbetar här.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. Sundbyskolans elevhälsa omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Det är rektor som leder och fördelar elevhälsans arbete.

Elevhälsans uppdrag, från Stockholms stad>>>

Resursteam

Sundbyskolan har ett resursteam vars främsta uppgift är att förebygga skolsvårigheter och att ge stöd, under kortare och längre tid, till de elever i skolan som behöver det.

Resursteamet arbetar för att hitta lösningar kring det som kan bli svårt i skolan, varför teamets kompetenser kan variera. Insatserna ska i första hand ligga inom klassens ram men ibland kan det bli nödvändigt med särskilda insatser, t ex att några elever får arbeta i ett mindre sammanhang.

Specialpedagoger

På Sundbyskolan har vi flera specialpedagoger och speciallärare. Deras arbetsuppgifter är att samverka och vara till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever. 

De har som uppdrag att kartlägga och utreda vad i elevens/elevernas undervisningssituation som behöver utvecklas och/eller förändras. Det kan handla om att hitta ett annat arbetssätt i klassrummet eller att en elev behöver särskilda insatser i sin inlärning. När det finns behov av att skriva åtgärdsprogram kan vi hjälpa till med vår kunskap som stöd i arbetet.

 

Dela: